Vilka möjligheter för undervisning skapar vi?

Under höstterminen 2018 har Utsikten, Vista och Vistagårds förskolor fördjupat sin kunskap kring begreppet undervisning. Detta har varit högst aktuellt i våra nätverksgrupper. PUG -som är riktad till förskollärna- och två andra nätverksgrupper -som är riktad till barnskötarna-, har till syfte att ge pedagogerna kontinuerlig kompetensutveckling. Det är ett internt sätt att utvecklas som professionell pedagog samt ett forum att utveckla utbildningen genom. Då nätverkets syfte är att reflektera över verksamhetsnära frågor parallellt med vårt uppdrag i relation till styrdokument, såg vi det som viktigt att redan tidigt under höstterminen fördjupa oss i begreppet undervisning.

Vi började med att titta närmare på: Varför ska vi arbeta med undervisning på förskolan?

  • Enligt skollagen ska utbildningen i förskolan vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (1 kap. 5 §). Undervisningen ingår i utbildningen och omfattas därför också av detta krav.
  • I skollagen definieras utbildning som ”den verksamhet inom vilken undervisning sker utifrån bestämda mål” (1 kap. 3 § skollagen). Det handlar med andra ord om målstyrda processer. Många pedagoger uttryckte att just målstyrda processer känns bekant. Det är just detta vi vill uppnå med vår utbildning. Vi strävar efter att koppla allt vi gör till läroplansmål och ha ett syfte med det vi gör, och gärna inte koppla barns görande till mål i efterhand.
  • Förskolan ska också främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning (8 kap. 2 § skollagen).

Vad är undervisning för oss?

Undervisning är när vi fångar barns intressen på ett lustfullt sätt. Det kan vara i planerade lärarstyrda aktiviteter men också i spontant utforskande. Undervisning är ALLT vi gör på förskolan så länge vi skapar förutsättningar för lärande.

Vi behöver därför fråga oss: Hur skapar vi förutsättningar för barns lärande?

Vilka möjligheter för undervisning ser vi i vår utbildning?

Om vi tittar närmare på rutinsituationer på förskolan som t.ex. måltiderna, kan vi pedagoger göra stor skillnad för barns fortsatta lärande och utveckling. Vad får barnen vara med om när vi tillåter meningsfulla samtal flöda under en måltid? Jo, de tränar på språk, perspektivutbyten, att bearbeta händelser och känslor, att stärka självkänslan (våga prata inför andra), att lära känna varandra, lyhördhet, hänsyn, tålamod och mycket mer.

 

Vad får barnen vara med oss när vi ger dem tid och utrymme att servera och dela maten själva? De tränar på finmotorik, självkänsla (”jag kan”), att iaktta, att be om hjälp, att göra tillsammans, hantera problemlösningar, använda matematikbegrepp m.m.

Vi behöver samtidigt fråga oss: Vilken roll utgör jag som pedagogen vid dessa undervisningssituationer? Vilka frågor behöver jag ställa så att samtalet kan fortgå? Hur behöver jag förhålla mig så att barnen får möjlighet att känna ”jag kan själv”?

Det är av stor vikt att vi vågar konkretisera på vilket sätt omsorgen blir undervisning och hur rutinsituationer kan komma att bli värdefulla undervisningssituationer NÄR vi fångar barnens tankar och arbetar i målstyrda processer. Vi behöver se all den fantastiska undervisningen som vi faktiskt bedriver varje dag på förskolan; i planerad form, i barns spontana upptäckter men också i omsorgen. Vi behöver reflektera i arbetslagen kring frågor som: Har vi samma syn på vad vi vill att barnen ska få vara med om i vår utbildning? Vad ser vi för lärande i alla de situationer som barnen möter under en dag på förskolan?

Det ska bli spännande att fortsätta fördjupa och vidga vår kunskap kring undervisning under detta läsår.

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*